De lichtende draad

Je Meester is liefde

en als je Hem bereikt

zal Hij zelf je vertellen

hoe je moet handelen.

Als je in staat van

verrukking bent

- Hanna Stemerding  

Suhrawardi: Meester der Verlichting

Suhrawardi 1155 - 1191, is een 'verlichtings-filosoof' afkomstig uit Perzië. Hij was een universeel denker en ingewijde( hij schreef onder invloed van de H.geest) ,die geen dogmatische grenzen kende. Hij baseert zich op de Koran, op de Bijbel, Zarazoestra, Hermes  Trismegistos en Plato, op het Perzische 'konings- boek ' en op het soefisme, de mystieke tak van de Islam. In al deze bronnen herkent hij het ene doel: de menselijke ziel tot haar hoge bestemming voeren.

Het onmetelijk licht

Slechts diegene zal het loutere licht begrijpen,

die uitsluitend naar het eigen zelf verlangt

als zijnde de vervulling van het licht.

- Het geheime boek van Johannes

De wijsheid van de verlichting

Voor Suhrawardi staat innerlijk inzicht centraal - dit is niet alleen filosofie en ook niet uitsluitend mystieke ervaring. In zijn belangrijkste werk ' De wijsheid van de verlichting' noemt hij verschillende graden van rijpheid. Er zijn wijzen met innerlijke ervaring, filosofen met rationele kennis en er zijn er ook, die over beide beschikken. Zo zijn er ook verschillende soorten zoekers en ' de voortreffelijkste onder de zoekers is hij, die zowel naar innerlijke ervaring als naar filosofische kennis streeft.'

De minimale voorwaarde die aan de lezer wordt gesteld, is dat de straal van goddelijk licht reeds tot hem is gekomen en dat deze aanraking een blijvende toestand in hem is geworden. In deze woorden komt het wezenlijke van zijn leer tot uiting: Inzicht en innerlijke ervaring ontstaan uit de aanraking door het Licht, uit de goddelijke Liefde. Geen methode, ascese, niet oefening alleen kan de zoeker op het pad verder brengen,

Door een levenshouding van soberheid en bezinning is het mogelijk dat de zoeker deel krijgt aan dat wat echt noodzakelijk is: inzicht, gnosis, waardoor een nieuw bewustzijn ontwaakt.

Het lichtvers in de Koran

God is het licht van hemel en aarde . Zijn licht is te vergelijken met een nis met een lamp erin. De lamp staat in een glas, dat ( zo helder) is, alsof het een flonkerende ster was. Zij brandt ( met olie) van een gezegende boom, een olijfboom, die noch oostelijk, noch westelijk is en waarvan de olie bijna al licht geeft, zonder dat er vuur bij gekomen is - licht boven licht.

Uitleg: door de helder lichtende lamp straalt het hele huis(ziel) in zuiver licht.. De microkosmos van de vernieuwde mens is opnieuw door het geestelijke licht van zijn oorspronkelijke vaderland vervuld.

Voor het beeld van de nis, van de lamp en het huis zijn verschillende verklaringen mogelijk. De nis is het symbool voor het hart van de mens, waarin een lamp, het goddelijk licht, helder straalt, zodat een verlicht bewustzijn( grondig weten) kan gaan schijnen als een fonkelende ster.