Een intiem gebaar

God, de Heer*, maakt voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. De kleding ,gemaakt van dierenhuiden, zou hun schaamte bedekken. En staat   symbool voor het bedekken van 'zonden'. Genesis 3: 21

Het verhaal ovet de Hof van Eden bevat een charmante verwijzing naar een gesprek tussen God en Adam en Eva in de koelte van de avond, een levendig beeld van de intimiteit met het goddelijke en van harmonie met de krachten van de natuur. Deze ware paradijstuin is geen primaire plaats, maar een bewustzijnstoestand. Zolang onze voorouders leefden in een intieme relatie met God, was alles in de schepping vriendelijk. Zodra die intimiteit verdween, groeiden er doorns en distels in plaats van vruchten, en werden alle pijnen van de gevallen menselijke natuur hun deel.

Het ontbreekt ons aan een besef van eenheid met God, met andere mensen en de kosmos. We voelen ons onvolkomen en bang, en zoeken naar veiligheid, hechting en macht, als een muur rondom onze fragiele eigen identiteit.

* De Heer God is de Naam die wijst op Gods relatie met de mens.

Psalm 139

2 .Heer, u kent mij door en door.

U weet alles van mij, waar ik ook ben.

U weet alles wat ik denk.

3. U bent dag en nacht bij mij.

U weet alles wat ik doe.

4. U kent elk woord van mij,

nog voordat ik het heb gezegd.

5. U bent aan alle kanten om mij heen 

en uw hand rust op mij.

6. Het is te verwonderlijk

om te begrijpen.

Het is te bijzonder,

ik kan er niet bij.

23. God, ik wil dat u alles 

van me weet.

Kijk in mijn hart, onderzoek

mijn gedachten.

24. Zeg het me als ik

Iets verkeerds doe,

En help me om weer

te leven zoals u het wil.

Intiem gekend

'Ik geloof dat het goddelijke overal is en dat het zelfs aanwezig is in de intiemste details van ons leven'.

- Caroline Myss  De Burcht;  een geestelijke reis naar ons innerlijk zelf

 

Ik zal u onderwijzen,

En u leren van de weg,

Die gij gaan zult;

Ik zal raad geven,

Mijn oog zal op u zijn'

Psalm 32: 8

'

Het onzichtbare is werkzaam in het zichtbare, zoals alcohol dat is in water'

En Jij loopt met me mee, onzichtbaar

En Jij loopt met me mee

Onzichtbaar.

Maar wij zijn hier nooit samen geweest.

Van tijd tot tijd is er iemand die me aanspreekt.

Op zoek naar de weg of op zoek naar zijn ziel

- Frank Boeyen

Wederkerigheid

'All will be well' - Julian of Norwich

De moderne mystiek wordt gekenmerkt door een nieuw(!) vertrekpunt: het subject, dat in en uit zichzelf de plaats moet bepalen van waaruit het in relatie treedt met God en de wereld om hem heen. Precies deze wending naar het subject betekent dat moderne mystiek gekenmerkt zal worden door zelfkritiek en kritiek op religieuze en maatschappelijke structuren.

Tegelijkertijd is de mystiek zelf ook een 'kritieke toestand', onderworpen aan een context waarin alle vanzelfsprekendheden op de helling staan.

- Titus Brandsma Instituut

Intimiteit

'Jouw naam staat geschreven in de palm van mijn hand' Psalm 138: 3

De behoefte aan hechte relaties zit diep verankerd in het menselijk DNA. Onze hechtingsstijl bepaalt hoe we omgaan met intimiteit in de liefde. Zijn we goed gehecht dan voelen we ons veilig en hebben we vertrouwen in het leven.

Mensen die alle intimiteit hebben vermeden weten vaak niet wie ze zijn. Ze kunnen je dat ook niet vertellen. Ze missen diepgang. Intimiteit kun je ook ervaren als een verlies van onafhankelijkheid.

Geestelijke intimiteit

De intimiteit tussen Jezus en Abba, zijn Vader, is een intimiteit van totaal vertrouwen, waarin geen sprake is van machtsspelletjes, van onderlinge afspraken op basis van beloften en van voorafgaandr garanties. Het is uitsluitend liefde, pure, spontane en onbegrensde liefde. Volkomen open en vrij. Dit is de intimiteit die Jezus de kracht gaf zijn beker te drinken.

Deze zelfde intimiteit wil Jezus ons geven, zodat we onze beker kunnen drinken. Deze intimiteit heeft een Naam, een Goddelijke Naam. Deze naam luidt: Heilige Geest. Een geestelijk leven leiden is een leven leiden waarin de Heilige Geest ons zal leiden en ons de kracht en de moed zal geven om ja te blijven zeggen in antwoord op grote vragen.

Het intimiteitsniveau

Een oneindige God zoekt en wenst intimiteit met de ziel.

Het intimiteitsniveau is waar de ontmoeting plaatsvond; waar wij liefhebben, verdwijnen, bidden mediteren, kinderen dragen, elkaar zien, intieme gesprekken voeren met vrienden en familie, met anderen lachen in kleine momenten van saamhorigheid, vervuld van liefde.

God woont waar je Hem binnenlaat (Buber)

Stop waar loop je heen? De hemel is in jou; zoek je God  ergens anders, je ontloopt hem meer en meer. -  Angelus Silesius

Teresa van Avila beklemtoont: ' Christen zijn is op de eerste plaats een relatie. De relatie tot mezelf is de basis voor ontmoeting en voor de relatie met anderen. Zoals ik nu ben, wend ik me tot God, ik breng alleen mezelf mee.Ik kan onder woorden brengen hoe ik me nu voel en wat me beweegt. Dit kan me helpen mijn actuele menselijke realiteit in ogenschouw te nemen en me, zoals ik ben in gods tegenwoordigheid te stellen.

Een relatie kan men niet oefenen. Ze wordt geleefd en gebeurt doordat ik mij tot iemand toewend, hem aanspreek en opneem wat me van hem tegemoetkomt. In relatie gaan met God gebeurt op dezelfde manier. Deze relatie is zeer intiem. Er wordt geen aanspreekvorm vooropgesteld. Ieder spreekt God of Jezus aan met de woorden die hem liggen. Deze toewending met mijn eigen woorden drukt mijn bereidheid uit mij met God in te laten en Hem ruimte te geven en in mij aanwezig te zijn.

Er is een 'ja' voor de relatie met Hem. God laat de mens de vrijheid zich tot Hem te wenden of zich van Hem af te wenden.En ik last me zoals ik ben, over aan de ' ordende liefde' van God. God schept orde in mij. Dat heet genade.