The Face

'In the koran it is written ' Wherever you turn, there is the Face of God'.

That 'Face ' extends on all sides, forever and ever.

Real lovers sacrifice themselves for the sake of that Face,

and look for no reward.'

- Rumi

Crisis in de religie

De crisis in de religie is een crisis van religieuze voorstellingen en van de taal waarin zij worden uitgedrukt. Het Huis (Kerk, Moskee, Tempel en Synagoge) heeft visioenen nodig!

De religieuze voorstellingen zijn;  God, Jezus, Geest, 3-eenheid, geloof, verlossing, zonde, waarheid, ziel, hemel, de nieuwe mens, genade, vergeving, wijsheid, gebed, innerlijk weten, liefde, Eenheid versus afgescheidenheid, vrije wil, engelen.

De taal waarin deze voorstellingen voor het voetlicht worden gebracht is vaak ontoereikend, herhalend, is daardoor statisch geworden en niet praktisch toepasbaar.

Visioenen:
We hebben de mogelijkheden in huis voor een beter leven en een betere wereld.
Wij zijn allemaal zonen en dochters van God.
Innerlijke genezing is mogelijk!
Een holistische benadering van het leven: de verhouding geest - lichaam is belangrijk.
Een liefdevolle visie op het leven ontwikkelen.

Aanwezigheid

Wat er ook van God in het universum aanwezig is, het moet zichzelf via ons uitdrukken  en uitwerken. Wijsheid is het goddelijke dat zichzelf via ons uitwerkt en uitdrukt. Wijsheid vertelt ons geheimen voordat we het recht hebben om die te kennen, net als genade. Wij kunnen dat niet zelf bereiken door te bidden, iets te doen of om haar te verdienen. Wijsheid onthult dat leed komt en gaat, terwijl een diepere realiteit nooit verandert. Die realiteit berust op waarheid en liefde. 
Geloof maakt het leven beter omdat we er te midden van pijn en leed op moeten vertrouwen dat er iets anders krachtiger is. Weiger een religieuze situatie waarij God losgekoppeld lijkt te zijn van de individuele mens.

God, bron van bewustzijn

De weg naar God d.w.z de God zonder grenzen die niet in een hokje of kader kan worden gestopt.

De Weg: het pad is echt en het vermogen om de reis te maken is in de menselijke geest ingeplant.

Een kaart van de reis is datgene wat niet kan worden gedacht:
- we moeten erkennen dat dit niet hetzelfde is zoals we over alle andere dingen nadenken
- als we niet over Hem kunnen nadenken, kunnen we ook niet over Hem praten
- al ons denken en praten over God is symbolisch
- symbolen wijzen de weg: 'ik ben het begin en het einde', ik ben het Licht: ik kan alles zien, maar ben zelf onzichtbaar'.
Een kaart voor de reis d.w.z het bereiken van God is het ondergaan van een verschuiving in het bewustzijn.

God een verschuiving in je bewustzijn:
Bij God zijn bevrijdt je van alle beperkingen(ook religie). Denk dus na over alles wat bestaat. Hoe kunnen we Hem direct ervaren?
- alleen een God die niet van ons afgescheiden kan zijn kan echt zijn.
- God als illusie; dan is de relatie nooit van de grond gekomen.
- vanuit ervaringen die kenmerkend zijn voor het in aanraking komen met het hoogste bewustzijnsniveau
- God wordt gerealiseerd in de hoogste bewustzijnstoestand
- aangezien iedereen tot bewustzijn in staat is, is God voor iedereen bereikbaar.
- moedig jezelf en iedereen aan om te veranderen als je God wilt leren kennen.

 

 

 

 

De zoeker, de zoektocht en zelfonderzoek

Wat is zoeken?
Zoeken is een innerlijk proces.
We moeten duidelijk zijn over de bestemming van de zoektocht; zoeken is geen vaststaande activiteit met een enkel doel; het is door de eeuwen heen veranderlijk gebleken.

Jezus moedigt zoeken aan om een ideale wereld te creëren waarin elke wens wordt vervuld: ' 'vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.' Als je zoekt wordt het succes bepaald door de wensen die uitkomen.
Welke leer staat er positief tegenover onze verlangens en wensen?

Vraag je af : waarom zijn we hier eigenlijk?
Zoeken is persoonlijk en er is geen consensus over het doel van het zoeken.
Als het feit dat je leeft ertoe aanzet om te vragen waarom je hier bent, wil je automatisch een antwoord op die vraag vinden. Het stellen en antwoorden van de meest fundamentele vragen, vormen een cirkel d.w.z vragen leiden tot antwoorden doordat je leeft.

De zoeker heeft geen geloofsplatform meer om op te staan. Het vinden van de moed om 'te zijn' betekent dat je het hart, moet vinden om boven het zinloze bestaan uit te stijgen.

Zoeken is moeilijker dan geloven. Geloven is passief; het vereist geen voortdurend zelfonderzoek  op de manier dat zoeken dat van je verlangt. Zoeken begint juist met twijfel als basis voor het vinden van de waarheid. Zoekers zijn moedig genoeg om anders te zijn. Ze staan open voor spirituele ideeën van andere tradities.

Zoek verder!
Je moet de werkelijkheid kennen voordat je God kunt kennen.

Reden om zoeker te worden: mensen willen echt zijn, uniek. De wil om te geloven is omgevormd tot een verlangen naar een echt leven, een leven dat standhoudt, een leven dat rijk is aan betekenis en zin, een leven dat vervulling biedt. Veel mensen zijn ontheemd, worden 'afgeleid' van het werkelijke leven. 
Een (be) zoeker is tegelijkertijd op zoek naar God, de werkelijkheid en  het ware zelf. Omdat te doen moet je uit het net ontsnappen dat je in de fysieke wereld gevangen houdt. Het zoeken begint in de fysieke wereld, omdat we daar vanaf onze geboorte allemaal in verstrikt zitten. Ontsnappen is mogelijk. Wakker worden is het advies!

Want we zijn 'in de wereld niet van de wereld'.

Hoe maak je de zoektocht werkbaar in je leven?
Je moet leren door de chaos heen te kijken, door je conditionering die zegt dat je zwak bent en afgezonderd en verlaten bent. Niets is minder waar! Sluip langs deze obstakels, zonder ze te bestrijden. Laat je leiden door de kern. Werp je illusies van je af.

Op het sociale niveau laat je je consumptiegedrag los; meer is beter maakt ons niet gelukkig.
Laat oude gewoontes los , ontwikkel bewust nieuwe gewoontes.
Op het spirituele niveau zet je je ziel en je lichaam aan het werk. Wat zijn je creaties? Wat voel je? Vind je centrum en leef vanuit deze kern.
Onzichtbare signalen: in hoeverre kun je vertrouwen hebben of ontwikkelen? Kun je je geest vertrouwen als hij je meeneemt over de grens van de zichtbare wereld? Hoe maak je verbinding met een dieper bewustzijn? Is overgave aan God mogelijk?

Overgave is een mix tussen loslaten en vertrouwen. Overgave is het principe van de minste weerstand. Overgave betekent in essentie onszelf uit de weg gaan, dus overgave moet je niet zien in de zin van een nederlaag, maar overgave in de zin van het loslaten van ons ego, waardoor we plaats maken voor ons Hoger Zelf in plaats van zelf alles onder controle te hebben.

Zelfonderzoek:
Onderzoek je spirituele essentie: a. leer jezelf kennen, zoek uit wat je graag doet, doe aan zelfbeschouwing, wie ben je echt? b. doe misvattingen over jezelf de deur uit, ook je kritische gedachten c. wees je eigen beste vriend. 

Volgens de spirituele leer bestaan er in jou meer lagen dan de bewuste, onderbewuste en onbewuste geest. Spiritueel gezien beschik je over lagen van goede eigenschappen en goddelijke wijsheid. Een heilig deel met alle eigenschappen die daarbij horen.Waarom kun je die hogere delen van jezelf dan niet steeds zien en tot uitdrukking brengen. Omdat op aarde een mengsel van zuiverheid en onzuiverheid overheerst!

 

Jezus delete 'zonden'

Jezus kennen we van de miraculeuze genezingen. Genezing is niets anders dan het wissen van storende herinneringen. Jezus nam de 'zonden' op zich. Als mens onder de mensen nam hij er de volledige verantwoordelijkheid voor. Hij gaf de 'zonden' aan de Vader door er vergeving voor te vragen.

Geef jij je informatie, data, gedragspatronen, weerstand, angst,verzet, en spanningen terug aan de Bron? Die wist het uit, neutraliseert, brengt alles terug in de oertoestand. Je komt weer in de flow met jezelf en je omgeving.