4. mrt, 2019

Krachtenveld

Antoine de Saint- Exupery was een beroepsvlieger in oorlogstijd. Tijdens zijn lange eenzame vluchten had hij alle tijd om te mediteren over het bestaan. Zijn leven zou een zoektocht naar de waarheid zijn. Hij omschrijft 'leven' als langzaam geboren worden.

'Mijn beschaving heeft geprobeerd de blinde gehoorzaamheid aan de mores van de mierenhoop te veranderen in een vrije beoefening van liefde'. De onzichtbare paden van de liefde bevrijden de mens. Mijn beschaving, schrijft hij, heeft het individu opgevat als een weg of een boodschap van iets wat het overstijgt, ze heeft kompaskoersen aangeboden bij ieders vrije ontplooiing.

De herkomst van dit krachtenveld is welbekend. Eeuwenlang heeft de beschaving God aanschouwd door de mensen heen. De mens was geschapen naar Gods evenbeeld. God werd in de mens geëerd. De mensen waren een in God. Deze weerspiegeling gaf ieder mens een onvervreemdbare waardigheid. De omgang van de mens met God motiveerde vanzelfsprekend de plichten van ieder mens t.a.v zichzelf en anderen. Onze beschaving is erfgenaam van de christelijke waarden.

De constructie: de aanschouwing van God bracht de mensen gelijkheid, zelfrespect, nederigheid, onderricht, naastenliefde, saamhorigheid; gelijkheid want ze waren gelijk in God. Gelijkheid wordt een loze term als er niets is waarin die glijkheid zich kan uitdrukken.

Ik begrijp goed waarom deze gelijkheid, die neerkwam op de gelijke rechten van God door alle individuen heen, niet toeliet dat de ontplooiing van het individu werd belemmerd: God kon besluiten dat individu als weg te gebruiken, maar omdat die gelijkheid ook gold voor de rechten van God op de mensen, begrijp ik waarom de individuen, wie ze ook waren, aan dezelfde plichten en dezelfde naleving van wetten waren gebonden. 

Voor zover ze God tot uitdrukking brachten, waren ze gelijk in hun rechten. Voor zover ze God dienden, waren ze gelijk in hun plichten.Ik begrijp waarom de gelijkheid voor God in tegenstellingen noch in verwarring resulteerde.