5. feb, 2018

De vertrouwensweg en zelfzorg

Behandel je lichaam zo dat je ziel er grraag in woont. - Teresa van Avila

In de relatie tot God gaat het niet over het psychologisch uit de weg ruimen van tekorten of over dat ik erin slaag mezelf te veranderen om een beter mens te worden. Het gaat over de ervaring dat ik zoals ik ben, nu al onafhankelijk van mijn huidige prestaties, door God gezien, aanvaard en ten diepste bemind ben.

'Als ik me tot God toewend zoals ik ben, vertrouw ik me al toe aan zijn belofte. Ik wend me dus toe tot God , zoals ik ben. Deze weg laat ons ervaren, dat in vallen en opstaan wij altijd vastgehouden blijven in zijn liefde'. - Julian of Norwich

Ook in de relatie met God is vertrouwen wezenlijk, vertrouwen gebeurt in toewending. Teresa van Lisieux zegt dat God geeerd wordt door het vertrouwen dat men Hem schenkt. Haar vertrouwensweg werd ' de kleine weg' genoemd omdat het niets buitengewoons eist en door iedereen kan worden gedaan. Het komt erop neer met het eigen '  klein zijn" in te stemmen en op gods grootsheid te vertrouwen.De uitdaging op deze vertrouwensweg is noch de moeilijkheden verdringen, noch er zich mee bezighouden en de eigen grenzen kennen. 

De uitdaging ligt in het afstand doen  van zelf de dingen te beinvloeden of te controleren. Je vertrouwt op God die zowel het willen als het doen tot stand brengt en je pint je niet vast op het eigen prestatievermogen.Vanuit de gerichtheid op gods aanwezigheid krijgt de mens ongemerkt kracht. Hij ervaart dat hij ondanks alle opduikende moeilijkheden gedragen is.

'God is een God van aanwezigheid. Hij neemt en ontvangt je hoe hij je vindt, niet zoals je was, maar zoals je bent.' - Meister Eckhart